Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Hukuki Bilimler Derneği olarak; üyelerimiz, çalışma ortaklarımız, bağışçılarımız ve dernek kadrosunda çalışanlarımız dahil Derneğimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin özel hayatın gizliği başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin olarak ülkemizin tarafı olduğu Uluslar arası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında sizleri aydınlatmak ve muvafakat almak dileğindeyiz.

07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, Hukuki Bilimler olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

Öncelikle Tanımlar’a ilişkin aydınlatma yapmak isteriz. Söz konusu Bildirimde yer alan;

Dernek yahut Hukuki Bilimler: Hukuki Bilimler Derneği’ni

– Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

– Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

– İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

– Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

– Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

– Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

– Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

– Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

Derneğimiz ile paylaştığınız kişisel veriler için, 6698 Sayılı Kanun kapsamında, Kişisel Veri Sorumlusu “Hukuki Bilimler Derneği” dir.

Kişisel verileriniz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma politikası çerçevesinde, derneğimiz dışındaki diğer vakıflar, dernekler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile sair kişilerle paylaşılabilecek, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, şahsınız tarafından derneğimize fiziki olarak belge temin edilmesi ya da sözlü olarak paylaşımda bulunulması suretiyle edinilebileceği gibi derneğimize ait https://www.hukukibilimler.com internet sayfasından veri aktarımı yolu ile elde edilebilecektir.

Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Ne için İşliyoruz?

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve İlgili kişi’nin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • İlgili kişi’nin tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek İlgili kişi’ye verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • Hukuki Bilimler Derneği’ne, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili İlgili kişi’ye bilgilendirme yapılması,
 • İlgili kişi’nin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • İlgili kişi’ye tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 • İlgili kişi’nin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların İlgili kişi’ye tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • İlgili kişi tarafından verilen bilgiler esas alınarak profiller, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi Hukuki Bilimler’in içeriğini geliştirmesi,
 • Verilen bilgiler esas alınarak İlgili kişi profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • İlgili kişi’nin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 • Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve İlgili kişi’ye ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 • Hukuki Bilimler’e ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için İlgili kişi’ye bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Burs başvuruları,
 • Hukuki Bilimler’e iş veya Yerinde Eğitim Programı kapsamında Stajyerlik başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden öneri götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; Hukuki Bilimler’de daha önce çalışmış veya Yerinde Eğitim kapsamında staj yapmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden öneri götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,
 • Derneğimize mali ve/veya ayni yardım başvurularının değerlendirilmesi, yapılan bağışlar hakkında bağışçıya bilgi verilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında İlgili kişi’ye bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 • Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

Derneğimiz ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu inancı ile hareket edilecek olup, paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğru ve güvenilirliği şahsınızın sorumluluğundadır. Derneğimiz ile paylaşmış oldunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde ise, Derneğimizin veya üçüncü şahısların bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulacağınızı bildirmek isteriz.

Derneğimizin, KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar Nelerdir?

Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere dernek amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi Nasıldır?

Derneğin Genel Merkezi, Şubeler, Yerel şubeler, diğer şehirlerdeki ve üniversitelerdeki koordinasyon ve hizmet merkezleri, temsilcilikler, diğer STK ve/veya kuruluşlarla birlikte ortak olarak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel veriler Nelerdir?

 • Ad ve soyadı,
 • Telefon numarası( ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 • Cinsiyeti
 • Doğum tarihi
 • Eğitim düzeyi
 • İlişki durumu/medeni durumu
 • İlgi alanları/ memnuniyetleri, şikayetleri
 • Sosyal medya tercihleri
 • Beğeni ve tercihleri
 • Etkinlik katılımı veya bilet alma hareket ve alışkanlıkları, Lalekart üyelik tercihleri,
 • Ödeme bilgileri
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri
 • İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, ilgili kişiye ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, vb elektronik ortam üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, ilgilinin sosyal medya platformları aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde ilgilinin ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel Olarak Aldığınız İlkeler Nelerdir?

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve gerektiğinde güncel,Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülülük, İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

KVKK’nın 11. maddesi gereği Haklarım Nelerdir?

Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınız bulunmaktadır.

Taleplerimi Nasıl Yapabilirim?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde düzenlenen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda, Derneğimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün sonuçlandıracaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak derneğimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi yazarak ıslak imzalı bir nüshasını Akabe Mh. Şehit Furkan Doğan Cd. Adalet Plaza C Blok No:13/306 Karatyay/KONYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızamı Gerektirmeyen Haller Nelerdir?

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Hukuki Bilimler tarafından açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

Mevzuatta belirtilen ve yukarıda yer alan istisnalar haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın işlenemez.

Veri Güvenliğim Sağlanıyor mu?

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Saygılarımızla
Hukuki Bilimler Derneği
Yönetim Kurulu