İnsan Hakları Metinleri

 

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI BELGELERİ
Birleşmiş Milletler Antlaşması
I. SÖZLEŞMELER
Soykırım Suçunun Önlenmesine Ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme
İşkence Ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani Veya Küçültücü Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme
Medeni Ve Siyasi Hakları Uluslararası Sözleşmesi
Ölüm Cezasının Kaldırılmasını Amaçlayan,Medeni Ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İkinci İhtiyari Protokol
Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol
Kadınların Siyasal Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografisi İle İlgili Seçmeli Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocuk Satışı Çocuk Fahişeliği Ve Çocuk Pornografis İ İle İlgili İhtiyari Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmamaları Konusundaki Seçmeli Protokol
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek Çocukların Silahlı Çatışmalara Dahil Olmaları Konusundaki İhtiyari Protokol
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme
II. BİLDİRİLER
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Ulusal Veya Etnik, Dinsel Veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri
Din Veya İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün Ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Gelişme Hakkına Dair Bildiri
Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar
Herhangi Bir Biçimde Tutulan Veya Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar
Hukuk Dışı, Keyfi Ve Kısayoldan İnfazların Etkili Biçimde Önlenmesi Soruşturulmasına Dair Prensipler
Kanun Adamlarının Zor Ve Silah Kullanmalarına Dair Temel Prensipler
Zorla Kayıp Edilmeye Karşı Herkesin Korunmasına Dair Bildiri
Savcıların Rolüne Dair İlkeler
Bm Ekonomik Ve Sosyal Konseyi’nin 1503 Numaralı Kararı
B. AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI BELGELERİ
Avrupa Konseyi Statüsü
I. SÖZLEŞMELER
İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme
İnsan Hakları Ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Protokol
İnsan Hakları Ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek Birinci Protokol’ede Tanınmış Bulunan Haklardan Ve Özgürlüklerden Başka Haklar Ve Özgürlükler Tanıyan 4 Numaralı Protokol
İnsan Haklarını Ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.Lu Protokol
İşkencenin Ve Gayri İnsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelelerin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
İşkencenin Ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 1 Numaralı Ek Protokol
İşkencenin Ve Gayriinsani Ya Da Küçültücü Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 2 Numaralı Protokol
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü
Avrupa Sosyal Şartı (AVRUPA Sosyal Haklar Sözleşmesi)
Cinsel Sömürü Ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
II. BİLDİRİLER
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin”Avrupa Cezaevi Kuralları” Başlıklı (87) 3 No’lu Tavsiye Kararı
C. DİĞER İNSAN HAKLARI METİNLERİ
Kopenhag Kriterleri
Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Konferansı Sonuç Bildirgesi(Helsinki Belgesi)
Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı Yeni Bir Demokrasi, Barış Ve Birlik Çağı
Avrupa Güvenlik Şartı